Aktuellt

MUSIKINSTITUTET ARKIPELAGS STRATEGI 2016-2020
- Ett fortgående arbete att väcka intresse för musik och dans.

           1.      Beskrivning av strategins utarbetande

          -Strategi-diskussioner vid alla verksamhetspunkter under våren 2016, kartläggning av idéer och tankar, arbetsvantens (styrelseordförande, rektor,                       biträdande rektor) verksamhet, styrelsens verksamhet, Virvatuli-självutvärderingar 2015.

          -Strategins avsikt: att ge klara ramar, riktlinjer och principer för att utveckla institutet.

           2.      Arkipelags struktur och uppgift

Struktur
Musikinstitutet Arkipelag som inledde sin verksamhet år 1981, är en till lagstadgat statsstöd berättigad läroanstalt, underställd kultur- och undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen. Institutets verksamhetsområde omfattar områdena Pargas, S:t Karins och Kimitoön. Administrationen är förlagd till Pargas enligt undervisningsministeriets beslut. Arkipelag har följande avdelningar:

 • musiklek
 • musikinstitut (grundnivå och institutnivå)
 • vuxenavdelning
 • allmän avdelning
 • dansavdelning


Undervisning ges i alla akustiska och elektriska instrument. I Arkipelag har man möjlighet att avlägga alla nivåprestationer enligt Finlands musikläroinrättningars rekommendationer samt examen i dans enligt Finlands Dansläroinrättningars rekommendationer. Avläggandet av grundkurser leder till avgångsbetyg från musikinstitutets grundnivå och avläggandet av kurser på institutnivå leder till avgångsbetyg från musikinstitutets institutnivå.

Uppgifter

 • Att väcka ett livslångt intresse för musik och/eller dans
 • Att vara en del av kommuners och städers identitet samt upprätthålla en lockande kulturell livskraft
 • Att fungera som sakkunnig och delta i den egna branschens konstskolning i verksamhetsområdet    
           3.      Arkipelags värderingar, mål och styrka
 • Läroinrättningen finns till för sina elever
 • Läroinrättningens lärarkår fungerar enligt det etiska löftet: god undervisning enligt vår bästa förmåga
 • Utgångsläget för undervisningen är elevcentrerat
 • Vi tror på: internationalitet, mångkultur, flerspråkighet, jämlikhet, samhörighet, att lära sig tillsammans, bevarandet och utvecklandet av egna traditioner samt att följa med vår egen tid
 • En inlärningsmiljö som erbjuder god gemenskap, där tvåspråkigheten är en styrka
 • En ansvarsfull arbetsgivare: tar hand om sina skyldigheter, uppskattar sina arbetstagare och tryggar deras möjlighet att påverka institutets utveckling    

           4.     Utvecklingsområden

Ekonomin baserar sig på ett långsiktigt riskfritt tankesätt: kontroll över vardagsekonomin, förberedelse inför framtida utmaningar samt kartläggning och utnyttjande av eventuella utomstående finansiärer

Undervisning / pedagogik
Institutet förbereder sig inför de nya läroplansgrunderna samt  innehållet av den eventuella nya lagen för grundundervisning i konst (2017)

 1. Vårt Arkipelag-känslan: stolthet över den egna läroanstalten, den egna hobbyn och det egna kunnandet. Ökad medvetenhet om hur det under musikinstitutstudierna inlärda kan utnyttjas i praktiken (ss. egna ensemblen / band, komposition, utnyttjandet av teknologi i t.ex. musik för dataspel och uppgörandet av webb-sidor).
 2. Elevcentrering: i centrum inlärning och uppträdande; ensam och tillsammans. Som grund för undervisningen står individuell undervisning, par-/ smågruppsundervisning, samspel samt en kombination av allmänna ämnen. Målsättningen är att eleven deltar och blir en del av gemenskapen
 3. Införandet av teknologi / spel (speciellt inom teori / tonträffning); komposition / låtskrivning /  kreativitet. Att följa barnens och ungdomars värld.
 4. En kontrollerad integrering av rytmmusik och nya dansstilar som en del av institutets vardagsverksamhet inom hela verksamhetsområdet.

Verksamhetskultur

 1. Rekrytering av producent i samarbete med verksamhetsområdets kommuner eller andra verksamma (t.ex. studerande inom samma bransch).
  Arbetsbeskrivning: Anordnande och upplivande av tillställningar / konserter, koordinering av bidragsansökningar för projekt och utvecklingsarbete.
 2.  Att skapa och upprätthålla bilden av en positiv, funktionell och modern läroanstalt samt säkerställa synlighet via olika mediekanaler. Stolthet över den egna läroanstalten och dess verksamhet.
 3. Allt effektivare användning av digitalisering och informationskanaler i kontakten mellan vårdnadshavare och institut: uppdaterandet av administrationsprogram för läroanstalten, skapandet av institutets egna epostlådor och intranät.
 4. En strävan mot en alltmer enhetlig, funktionell läroanstalt. I praktiken: ökat antal tillfällen för personalen att träffas, gemensamma projekt, skolnings- och utvecklingsmöjligheter, utveckling av informationskanaler. Direkt kommunikation är bäst.
 5. Personalen bör uppmuntras att åtaga sig självutveckling, vidareutbildning och ett livslångt lärande. Läroanstaltens ledarkultur är flexibel och öppen; ansvaret och utvecklingsarbetet fördelas jämnare bland personalen - tillsammans är vi visare.
 6. Föräldrarna aktiveras i barnens och ungdomarnas musik- och danshobby.
 7. Tryggandet av tillgänglighet: möjligast bra verksamhetsutrymmen och upprätthållandet av dem. Undervisning och konserter erbjuds till möjligast många av verksamhetsområdets invånare. Utveckling av elevurvalsprocessen, så att den blir tidsenlig och främjar utvecklandet av grundutbildningen inom konst.

 Reaktion

 1. Nya utbildningsmålgrupper: vuxna, seniorer, tätare samarbete med förskolor och skolor, musik- och dansklubbar/eftermiddagsverksamhet, effektivare användning av utrymmen, utvecklande av den allmänna avdelningen / kör, orkester, band / beaktandet av specialgrupper (t.ex. elever med risk att bli socialt utslagna, elever med speciella behov, invandrare, samarbete med ungdoms- och socialväsendet.
 2. Integrering av både musikinstitutverksamheten och arrangerandet av olika tillfällen i de olika verksamhetsområdenas grundinfrastruktur och verksamhetskultur - för att upprätthålla och förstärka samarbetet.
 3. En strävan att delta i statligt styrda pilotprojekt och att finna finansieringsmöjligheter.

           5.       Kommunikation och marknadsföring / spridning av information

Läroinrättningen strävar efter att utveckla möjligast effektiva sätt att sprida information. Kommunikationskanaler: webbsidor, social media, intranät, infobrev, anslagstavlor, muntlig information via lärare, telefon och e-post.

           6.       Förverkligandet och uppföljningen av strategin

Styrelsen för understödsföreningen följer upp förverkligandet av strategin. I praktiken innebär det frågeformulär i samband med den lagstadgade självutvärderingen samt rektors meddelanden. Strategin uppdateras vid behov.

 

 

 

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login