Avgifter

Avgifter 1.8.2017-

Musikstudier   
Grundnivå  220€ 30 min. termin
Grundnivå   245€ 45 min. termin
Institutnivå 265€   termin
Vuxenavdelning 320€   termin
Biämne
beviljas huvudsakligen efter att eleven
avlagt nivåprestation 2 i huvudämnet.

135€
200€ 

30 min.
45 min. 
termin

Allmänna ämnen (gratis för Arkipelags elever)

75€ termin

Musikteknologi

75€ termin

Musikklubb (Iniö)

90€   termin

Band (gratis för Arkipelags elever)

75€ termin
Dansstudier   
Barndans 110€ 45min./vecka  termin
Danskurs 145€ 60 min./vecka termin
Övriga dansgrupper 165€   termin
Biämnesdans
Andra enskilda, korta danskurser faktureras skillt 
85€   termin
Tidig musikfostran

Musiklek 1-2-åringar

85€ termin

Musiklek 3-6-åringar

105€ 45 min. termin

Instrumentgrupp

120€

termin

Allmän avdelning
 

445€
675€ 

30 min.
45 min. 
termin

Instrumentgrupper
Undervisning ges 15 min./elev som
gruppundervisning, 2-4 barn/ grupp 

215€  /deltagare termin

Förberedande sångundervisning 10-12 år

120€ termin
Övriga avgifter   
Inskriptionsavgift  15€   engångsavgift
Instrumenthyra 25€ mus.inst.elever termin
Instrumenthyra 25€ utomstående månad
Nivåprestation
nivåprestation 1 
nivåprestation 2-3 
nivåprestation D 

80€
120€
160€
utomstående


Rabatter

Dansavdelningens elever som även deltar i instrumentundervisning eller musiklek, får 50% rabatt på dansavgiften.

Syskonrabatt: Om flera personer från samma familj deltar i någon av Arkipelags verksamheter betalar den äldsta full terminsavgift och övriga -20%.

Övriga rabatter: Även rabatter som beviljas med skild ansökan gäller grundterminsavgiften.


Nedsatta terminsavgifter

Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (uppgifter om inkomst och skatteintyg) skall då skickas till musikinstitutets kansli, Fredrikaplan 2, 21600 Pargas, senast före utgången av den första veckan i september. Ansökan riktas till Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f.:s styrelse.


Avbrytande av studier under pågående termin

Om studierna av någon orsak avbryts under pågående termin , ör det skäl artt diskutera saken med sin egen lärare innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Avslutna studier skall alltid meddelas skriftligen till Musikinstitutet Arkipelags kansli, Fredrikaplan 2, 21600 PARGAS eller per e-post till adressen kansli1@arkipelagmusik.fi.

Faktureringsprincipen är:

− om det skriftliga meddelandet kommer före en månad efter att terminen börjat, faktureras
25% av terminsavgiften
− om det skriftliga meddelandet kommer efter en månad men före två månader att terminen
börjat, faktureras 50% av terminsavgiften
− om det skriftliga meddelandet kommer efter två månader av terminens början, faktureras
terminsavgiften i sin helhet
Detta gäller alla, oavsett vilken avdelning eleven är på.

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login