Om oss

Om oss

Musikinstitutet Arkipelag erbjuder musik- och dansundervisning av hög kvalitet i Pargas, S:t Karins och Kimitoön. Hos oss kan du studera målinriktat och avlägga fördjupade lärokurser i enlighet med den grundläggande konstundervisningen.

Faktum om Arkipelag

  • Det årliga elevantalet i Arkipelag är ca 900 elever.
  • Att organisera studierna för en elev kostar årligen flera tusen euro. Med hjälp av statens och kommunens stöd, blir kostnaden för eleven själv ca. 220-245 euro/termin för studier på grundnivå.
  • Inträdestest till musikinstitutet ordnas varje vår, men till dansavdelningen och musiklekskolan emottas elever även mitt under terminen. Dans- och musiklekgrupperna har ingen inträdestest.
  • Musikinstitutet Arkipelag som började sin verksamhet år 1981 är en till lagstadgat statsstöd berättigad läroanstalt underställd kultur- och undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen.
  • Arkipelags upprätthållare är Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag r.f. och administrationen är förlagd till Pargas.

Vad lär man på olika avdelningar?

MUSIK DANS
Tidig musikfostran
Barnet bekantar sig med musikens värld med hjälp av upplevelser och genom lekar. Barnet får njuta av att skapa musik och den glädje det medför. Genom sång, användning av rytminstrument, lyssnande till musik, not- och rytmlära samt grundläggande tonträffning främjas barnens medvetenhet samt deras emotionella, motoriska och sociala utveckling. Tidig musikfostran riktar sig främst till barn under skolåldern.

Dansens grunder för barn under skolålder (barndans)

Barnet får bekanta sig med den egna kroppens funktioner och möjligheter genom lek och grundrörelser och får bekanta sig med olika dansgrenar. Barnet får känna dansglädje och lär uttrycka sig genom dans. Barnet får på ett tryggt sätt bli du med att uppträda naturligt i olika situationer, både som enskild individ och som gruppmedlem.

Grundnivå i musikinstitutet

Barnet/ungdomen som har fått en plats vid musikinstitutet väljer ett så kallat solistiskt huvudämne d.v.s. ett instrument, som hen börjar lära sig att spela på ett målinriktat sätt. Eleven får utveckla de färdigheter som krävs för att kunna uppföra musik och samspela och lär sig också läsa, skriva, lyssna till och känna igen musik. På så sätt får eleven verktyg för att uttrycka sig själv genom musiken och utveckla den egna förmågan att uppträda. Till studierna hör musikens grunder, musikkännedom, samspel och att uppträda och lyssna på konserter.

Grundstudier i dans

Eleven väljer antingen samtida dans, balett eller streetdans som sitt huvudämne i Pargas, balett i S:t Karins eller modern dans i Kimitoön. Utöver detta kan eleven välja någon annan dansform som biämne och dessutom ta del i kortkurser. Eleven hittar ett eget uttryckssätt i dansen, lär sig tekniken för de enskilda dansformerna, lär sig känna sin kropp och att uppträda. I grundstudierna skapar man ett positivt och naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.

Institutnivå

Efter att ha avklarat studiehelheten inom musikens grundnivå kan eleven flyttas till institutnivå. Där vidareutvecklar eleven sina kunskaper så att hen får de färdigheter som behövs för att självständigt kunna fortsätta sitt musicerande eller inleda yrkesstudier. Eleven breddar sin kunskap om musiken och dess olika stilar samt fördjupar sin förmåga att uttrycka sig genom musiken. Studietiden på musikinstitutnivå är i regel fyra år.

Fördjupade studier i dans

På denna nivå eftersträvas redan större mångsidighet och en mer krävande svårighetsgrad. Det personliga dansmässiga tänkandet, förståelsen för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll förstärks. Under studierna lär sig eleven mera om sin kroppsstruktur och sina fysiska egenskaper samt grunderna till rörelserna i det egna rörelseuttrycket.

Vuxenstudier

Målsättningen med och innehållet i den undervisning som riktar sig till vuxna är den samma som för grund- och institutnivån, men med beaktande av i vilket skede av studierna eleven befinner sig och vilka målsättningar han eller hon har med sina studier.

Vuxenstudier

Vuxenundervisningen i dans följer målsättningen för och innehållet i grundstudierna och de fördjupade studierna.

Allmänna avdelningen

Elever på den allmänna avdelningen kan genomföra sina studier utan nivåprestationer och åldersgränser. Innehållet i studierna och övriga arrangemang kan formas individuellt för varje elev. Även på allmänna avdelningen kan man avlägga kurser enligt lärokurserna för grund- och institutnivå.

   © 2008-2012  Musikinstitutet Arkipelag login